دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، کهنه ، خطی ، نفیس و قديمی در کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک HistoryBook.ir ..... اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج
همراه با ما در:

وبلاگ تاريخ بوك
 

تاريخبوك در فيسبوك
تاريخبوك در گوگل پلاس

نيايش‌گاه‌ها:قفسه‌های كتابخانه:

 
دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

كتاب‌های ويژه:
تاريخ: قيمت اديان و مذاهب: قيمت
خريد کتاب تاريخ هرودوت 2هزار تومان خريد کتاب اوستا (كتاب‌مقدس‌زرتشتيان) 2هزار تومان
خريد کتاب تاريخ تمدن (ويل دورانت) 2هزار تومان خريد کتاب كتاب‌تبتی‌مردگان (كتاب‌مقدس‌بودايی) 2هزار تومان
خريد کتاب تاريخ طبری 3هزار تومان خريد کتاب انجيل (كتاب‌مقدس‌مسيحيان) 2هزار تومان
خريد کتاب تاريخ ماد (دياكونوف) 3هزار تومان خريد کتاب تورات (كتاب‌مقدس‌يهوديان) 2هزار تومان
خريد کتاب تاريخ مشروطه (احمد كسروی) 2هزار تومان خريد کتاب زبور (كتاب‌مقدس‌داوود) 2هزار تومان
خريد کتاب سكه‌ها و پيكره‌های‌ شاهنشاهان‌ايران 3هزار تومان خريد کتاب بهاگاواد گيتا (كتاب‌مقدس‌هندوها) 2هزار تومان
خريد کتاب تاريخ كامل (ابن اثير) 2هزار تومان    
خريد کتاب مشاغل ايران در دوره قاجار 2هزار تومان شعر:  
خريد کتاب ايران باستان (موله) 2هزار تومان خريد کتاب پيشگويی‌های شاه‌نعمت‌الله‌ولی 2هزار تومان
خريد کتاب ايران پيش‌ از آريايی‌ها تا هخامنشيان 2هزار تومان خريد کتاب زراتشت نامه ‌(نسخه‌نفيس‌خطی) 2هزار تومان
خريد کتاب طبقات سلاطين اسلام 2هزار تومان    
خريد کتاب قرمان‌های‌ شاهنشاهان‌ هخامنشی 3هزار تومان افسانه‌ها:  
خريد کتاب ايران‌ از‌آغاز‌ تا‌ اسلام (رومن‌گيرشمن) 2هزار تومان خريد کتاب اسطوره‌ها‌ و‌ افسانه‌های‌ سرخ‌پوستان 2هزار تومان
خريد کتاب تاريخ ايران باستان (پيرنيا) 2هزار تومان خريد کتاب سلسلة‌‌التواريخ‌ (شگفتی‌های‌ باستان) 2هزار تومان
خريد کتاب تاريخ‌ايران‌، از مادها تا ساسانيان (پيرنيا) 5هزار تومان خريد کتاب آفرينش‌خدايان، راز داستان‌‌های‌اوستایی 2هزار تومان
خريد کتاب تاريخ كامل ايران (اميرحسين خنجی) 3هزار تومان خريد کتاب حماسه گيلگمش (از سومر باستان) 2هزار تومان
خريد کتاب تاريخ‌ تمدن‌ ساسانی (سعيدنفيسی) 2هزار تومان    
خريد کتاب ايران‌ در‌زمان‌ ساسانيان (كريستن‌سن) 2هزار تومان ادبيات:  
خريد کتاب شهرياران گمنام (احمد كسروی) 2هزار تومان خريد کتاب چنين گفت زرتشت (نيچه) 3هزار تومان
خريد کتاب نوادگان‌ يزدگرد در‌ چين ‌(تورج‌دريایی) 1هزار تومان خريد کتاب كمدی الهی (دانته) 2هزار تومان
خريد کتاب التنبيه و الاشراف (مسعودی) 2هزار تومان خريد کتاب زن‌های وحشی آمازون 2هزار تومان
خريد کتاب تاريخ اديان و مذاهب ايران 2هزار تومان خريد کتاب مسخ (كافكا) 2هزار تومان
خريد کتاب منم تيمور جهانگشا 2هزار تومان    
خريد کتاب پيدايش دولت صفوی 2هزار تومان    
خريد کتاب اخبار الطوال (دينوَری) 2هزار تومان    
       
       

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

دانلود يشتها

يشتها بخشي از نسك كهن اوستا است. يشتها در روزگاران كهن و پيش از زرتشت، سروده هايي بوده كه اقوام ايراني براي خدايان طبيعت خود چون ميترا وآناهيد سروده بودند. پس از حمله اسكندر گجستك در دوره هخامنشي و نابود شدن اوستا؛ زرتشتيان 500 سال فاقد نسكي مقدس بودند. با روي كار آمدن اردشير پاپكان و تاسيس پادشاهي ساسان، آنچه از اوستا باقي مانده بود از آتشكده ها جمع آوري شد و هميدون نسكهاي قديمي پيش از زرتشت، از جمله يشتها مورد توجه قرار گرفته و مطالبي برآن افزوده شد و در كتاب مقدس (اوستا) قرار گرفت.

نسك حاضر، كوششي است ارزنده به قلم بهمن انصاري (سوشيانت) با هدف جداسازي بخش‌هاي كهن چند هزارساله از افزوده‌هاي دوره‌هاي متاخر (دوره ساساني) بر پايه نسخه پروفسور آرتور كريستن‌سن و نوشتارهاي دكتر رضا مرادي‌غياث‌آبادي كه براي نخستين بار، باز نشر الكترونيك گشته است.

دانلود همه كتاب‌های تاريخ‌بوك با يك كليك